Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Eijk automotive

K.v.K. Eindhoven nr: 17277195 onderdeel van webselection group.

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, gesloten tussen ons autobedrijf en kopers of opdrachtgevers niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met betrekking tot koop, verkoop, reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor.

Definities

KOOP EN VERKOOP

Artikel 1 – De aanbieding

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is -indien een termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werk- dagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

Artikel 2 – De overeenkomst

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst

In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval op- genomen:

 • de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren;
 • of er wel of geen garantie wordt verleend op het voertuig, klant maakt vooraf duidelijke keuze of de auto met of zonder garantie, technisch en optisch klaarmaken afgeleverd wordt.
 • de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
 • de prijs van de eventueel in te kopen/ in te ruilen auto op het afgesproken moment van levering van die auto;
 • de afleveringskosten van de auto;
 • de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
 • de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt;
 • de wijze van betaling.

Artikel 4 – Prijswijzigingen/stijging

 1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de even genoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe auto’s worden door- berekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

Artikel 5 – Het risico voor de auto

De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

Artikel 6 – De overschrijding van de leveringstermijn

Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zon- der rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.
Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 – Annulering

 1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 17 van deze Al- gemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.
 2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan de verkoper is geleverd.

REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 8 – De opdracht

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

Artikel 9 – Prijsopgave en termijn

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.

Artikel 10 – De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 11 – Stallingskosten

Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan de reparateur een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.

Artikel 12 – Retentierecht

De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:

 • de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
 • de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
 • de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil ter zake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen genoemd in artikel 21 lid 2 of bij de rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid, bijvoorbeeld via een storting in dépôt bij de Geschillencommissie Voertuigen, heeft gesteld.

Artikel 13 – Vervangen onderdelen

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 14 – Schadetaxatie

Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt ver- strekt, dan wel indien de levering van een andere auto met de reparateur wordt overeen- gekomen. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd, waarbij partijen tot uitgangspunt nemen de gedragsregels bij expertise, opgesteld in onderling overleg tussen BOVAG, FOCWA, NIAV en NVV.

GARANTIE

Artikel 15 – Garantie op auto’s en onderdelen/toebehoren

 1. Op nieuwe auto’s en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechten zoals genoemd in lid 1.
 2. Op gebruikte auto’s verleent de verkoper, tenzij anders schriftelijk overeengekomen geen Garantie. Op onze website en advertenties wordt duidelijk gecommuniceerd dat de getoonde vraagprijs een basis meeneemprijs is zonder garantie, technisch en optisch klaarmaken. Wij geven de voorkeur om de auto volledig klaargemaakt en met garantie af te leveren.

Koper heeft bij aankoop de volgende keuze:

Onze Pakketten:

 • Basis: Dit is de internet prijs meeneemprijs zonder garantie en optisch/technisch klaarmaken! (deze prijs is bedoelt voor handelaren of particulieren die op eigen verzoek zonder garantie willen kopen)
 • Plus: Dit is de Basis internetprijs + € 250,- inclusief 3 maanden garantie op motor / versnellingsbak volgens basis garantie van GGG* en geldige apk*
 • Comfort: Dit is de Basis internetprijs + € 450,- inclusief 6 maanden garantie op motor / versnellingsbak volgens basis garantie van GGG* en geldige apk*
 • Comfort +: Dit is de Basis internetprijs + € 750,- inclusief 6 maanden garantie op motor / versnellingsbak volgens basis garantie van GGG*, Apk*, afleveringsbeurt* en professioneel cleanen.
 • Excellent: Dit is de Basis internetprijs + € 950,- inclusief 12 maanden garantie op motor / versnellingsbak volgens basis garantie van GGG*, Apk*, afleveringsbeurt* en professioneel cleanen.
 1. Garantie voorwaarden volgens GGG standaard(basis) bepaling zie onze algemene bepaling op onze website.
 2. Indien er gesproken wordt van meerprijs voor velgen is deze prijsstelling op basis inruil origeneel set.
 3. Nieuwe apk indien huidige binnen 3 mnd vervalt, Afleverings inspectie / beurt aan de hand van onderhoudsschema of historie.
 4. Bij het gebruik maken van de garantie kunt u kiezen om uw auto door de merkdealer of door een algemene garage naar keuze te laten repareren.
 5. De standaard bepaling en algemene voorwaarden van GGG staan onder onze algemene voorwaarden vermeld
 6. Uiteraard kan er ook alleen voor garantie gekozen worden, prijs per voertuig op aanvraag.

Garantie kan niet worden niet verstrekt;

 • op een auto met een aanschaf waarde onder de € 4500,=
 • op een auto ouder dan 10 jaar
 • op een auto welke aan extreme prestaties wordt blootgesteld
 • op een auto met meer dan 200.000 km
 • Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.

Opmerking:
De wet zegt dat je in ieder geval mag verwachten dat het product de eigenschappen bezit die voor een normaal en veilig gebruik nodig zijn. Dit heet non-conformiteit.

In het algemeen geldt:
Hoe ouder en goedkoper een product is, hoe minder je er van kan/mag verwachten. Zo mag men van een 5 jaar oude auto minder verwachten dan van een auto die gloednieuw is.

Onderzoeksplicht en mededelingsplicht:
Bij de koop van een nieuw product mag je er vanuit gaan dat deze de eigenschappen heeft die voor een normaal gebruik nodig zijn. Bij de koop van een gebruikt product zoals een tweedehands auto, dan geldt voor de koper een plicht om onderzoek te doen naar de kwaliteit.

Je mag wel afgaan op wat de verkoper over het product vertelt. De verkoper is verplicht de koper te informeren over bestaande gebreken, voor zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn. Een particuliere verkoper is minder deskundig dan een professional. Daarom wordt er in dat geval meer onderzoek verwacht van de koper. Bij gebruikte auto’s kunnen wij niet garanderen dat er niet aan de carrosserie gespoten/gewerkt is. Auto’s met een zogenaamde wok status in de historie worden door ons niet verkocht, of vooraf gemeld. Alle aankoopkeuringen zijn bij ons vooraf toegestaan!

Indien er gekozen wordt om het voertuig zonder garantie te kopen en er zou kort na aankoop iets niet in orde zijn, zullen wij natuurlijk proberen te zoeken naar een passende oplossing. Wel dient dit direct bij ons gemeld te worden zodat wij in de gelegenheid gesteld worden om actie te kunnen ondernemen.

De verkoper staat er voor in dat de op de overeenkomst vermelde stand met betrekking tot de origineel in Nederland geleverde auto’s logisch is bevonden door NAP, tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld dat deze onlogisch is, terwijl de koper hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. De import auto’s uit Duitsland kennen geen auto pas, toch proberen wij aan de hand van de historie zoals onderhoud boekjes en keuringsbewijzen de kilometer stand te herleiden op juistheid, 100% garanderen kunnen wij deze stand helaas niet.

Artikel 16 – Reparatie- en onderhoudsgarantie

 1. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uit- voering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
 2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
 3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
  1. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
  2. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
  3. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdracht- gever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Wel moet voor de reparatie vooraf toestemming worden gegeven door leverende partij van het voertuig.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 17 – De betaling

 1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/reparateur aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.
 2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voor- waarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.
 3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand.
 4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de be- talingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veer- tien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de auto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 22 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevesti- ging worden door verkoper/opdrachtnemer verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/opdrachtnemer: de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de koper/opdracht- gever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden, waaronder de importeur van een merk voertuig, ten behoeve van direct marketingactiviteiten voor voertuigen. De autogegevens worden opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale Autopas. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometer- tellers te voorkomen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van directmailing activiteiten wordt het eventueel door de koper/opdrachtgever bij verkoper/opdrachtnemer aan te tekenen verzet.

Algemene voorwaarden GGG

Garantievoorwaarden

I Inhoud van de garantie

 1. De handelaar biedt de koper een garantie die, afhankelijk van de overeenkomst, de werking van de in II nr. 1 genoemde bouwgroepen vanaf het begin van de garantie omvat voor de overeengekomen looptijd. Ze geldt in Nederland, de Bondsrepubliek Duitsland en Oostenrijk. Voor de eerste 6 weken van een verblijf in het buitenland ook buiten Nederland, Duitsland of Oostenrijk binnen het grondgebied van Europa.
 2. Er is sprake van een garantiegeval wanneer een van de onderdelen onder garantie binnen de overeengekomen looptijd onmiddellijk en niet als gevolg van een gebrek of storing aan onderdelen die niet onder de garantie vallen, defect is en daardoor reparaties noodzakelijk zijn. De regeling wat betreft het eigen risico en de maximale vergoeding staat beschreven onder nr. V, 1.

II Omvang van de garantie

Standaardpakket

 1. Motor
  Cilinderblok, motorcarter, cilinderkop, behuizing van wankelmotoren; de volgende interne onderdelen die verbonden zijn met het oliecircuit: krukas, krukaslager, zuiger, zuigerbouten, zuigerringen, cilinderbussen, oliepomp, drijfstang, drijfstanglager, nokkenas, aggregaatas, klepstoter, kiphendel, sliphendel, swinghendel, kleppen, klepveren, klepgeleiders, klepzitting, stuurketting, stuurkettingwielen, kettingspanner, geleiderails, uitzetas, cilinderkopdichting, tandriemen met spanrol voor klepsturing, oliekoeler, carter, oliedrukschakelaar, oliefilterbehuizing, vlieg- en aandrijfschijf met tandkrans.
 2. Handgeschakelde/automatische transmissie
  I Handmatig
  Behuizing; de volgende interne onderdelen die verbonden zijn met het oliecircuit: hoofd-, tussen- en secundaire as, schakelvork, schakelstangen, schakelstop, synchroonlichaam, synchroonringen, tandwielen, tachoaandrijving, cardanlager.
  II Automatisch
  Behuizing, koppelomvormer; de volgende interne onderdelen die verbonden zijn met het oliecircuit: planetaire tandwieloverbrenging, oliepomp, hydrozuiger, lamellen, tandwiellager, remschijven, vrijloop, centrifugaalregelaar, modulator, schakeleenheid, regelaar versnellingsbak.
  III Traploze aandrijving
  Behuizing; de volgende interne onderdelen die verbonden zijn met het oliecircuit: keerset met aanrijelementen, primaire en secundaire as met verschuifbare kegelschijven, oliepomp, schubbenband, hydraulische regeleenheid.
 3. Differentiaaldrijfwerk (voor- en achterwielaandrijving)
  Behuizing differentiaaldrijfwerk; de volgende interne onderdelen die verbonden zijn met het oliecircuit: aandrieftandwiel, schotelwiel, uitzetkorf, uitzetwielen, lager, differentiaalblokkering.
 4. Tussenbak
  Behuizing; alle interne onderdelen die verbonden zijn met het oliecircuit.
 5. Krachtoverbrengingsassen
  cardanassen, asaandrijfassen, aandrijfkoppeling; van de aandrijfdoorslagregeling (ASR, ASC, EDS, ESP, 4Matic): Toerentalsensoren, elektronische regelaar, hydraulische eenheid, accumulator en laadpomp.
 6. Sturing
  Stuurhuis met alle interne onderdelen, stuurhulp met alle interne onderdelen en elektronische componenten.
 7. Reminrichting
  Hoofdremcilinder, rembekrachtiging, vacuümpomp, wielremcilinder, remzadel, remkrachtregelaar, remkrachtbegrenzer; van de hydropneumatica: hogedrukpomp; de volgende ABS-onderdelen: elektronische regelaar, hydraulische eenheid en toerentalsensor.
 8. Brandstofeenheid
  Brandstofpomp, injectorpomp, pomp-verstuivingseenheid, carburator; van de laadsystemen: turboaanjager en compressor; de volgende onderdelen van het elektronische inspuitsysteem: regelaar, behuizing smoorklep, schakelaar smoorklep, centrale inspuiteeinheid, luchtmassameter, brandstofverdeler, brandstofdrukregelaar, injectiekop, klopsensoren, temperatuursensoren, toerentalsensoren, leegloopschijven.
 9. Elektrische installatie
  Generator met regelaar, startmootr met magneetschakelaar, ontstekingscircuit; de volgende elektrische onderdelen: regelaar, verdeler en ontstekingsspoel; de volgende onderdelen van de airconditioning: compressor, condensator, verluchter en verdamper; ruitenwissermotor vooraan en achteraan, motor voor ruitenwissers op de lichten; motor verwarming/secundaire verluchter; claxon;
 10. Koelsysteem
  Koeler (waterkoeling), warmtewisselaar, thermostaat, waterpomp, visco-/thermoverluchter, verluchterkoppeling en thermoschakelaar, koeler voor automatische transmissie.
 11. Uitlaatgasinrichting
  Lambdasonde, slang en bevestigingsonderdelen in verbinding met de lambdasonde.
 12. Veiligheidssystemen
  Van de airbag en gordelspanner van de elektronische sensor en de pyrotechnische stuwstofblok. Bijkomend pakket (indien afgesloten)
 13. Comforelektronica
  Elektrische ruiten: schakelaars, elektrische motoren, regelaars; elektrische buitenspiegel: schakelaars, elektrische motoren; xenonlampen: regelaar; elektrische zetelverstelling: schakelaars, elektrische motoren; parkeerhulp (PDC enz.); regelaar navigatiesysteem; multifunctioneel stuur; verwarmingselementen voor- en achterruit; elektrisch schuifdak: schakelaars, elektrische motoren, regelaars; centrale vergrendeling: schakelaars, elektrische motoren, solenoïdes, deursloten, regelaars; uitgesloten zijn breukschade, kabelbomen en leidingen.

  Mobiliteitspakket (indien afgesloten)
  Pechverhelping ter plaatse of sleepkosten voor overbrenging voertuig naar de werkplaats van de handelaar of, wanneer deze dichterbij een garage of een door GGG erkende werkplaats ligt tot maximaal 75,00 € per jaar garantielooptijd, indien de vereiste diensten betrekking hebben op schade die onder de garantie valt.

  De garantie omvat niet:

  1. Onderdelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd;
  2. Bedrijfs- en hulpstoffen zoals brandstoffen, chemicaliën, filters, koelmiddelen en antivries, hydraulische vloeistoffen, oliën, vetten en andere smeermiddelen alsook alle onderdelen die niet onder nr.1 worden genoemd;
  3. Kosten voor alle afdichtingswerken;
  4. Gevolgschade aan onderdelen die niet onder de garantie vallen.

III Valt niet onder de garantie

De volgende schade valt niet onder de garantie:

 1. Schade als gevolg van geweld, nalatigheid, een verkeerde behandeling, opzettelijke of kwaadwillige handelingen alsook het gebruik van het motorvoertuig voor races, wedstrijden of oefeningen hiervoor;
 2. Schade waarvoor derden als fabrikant, leverancier, dealer (bv. voor productie-, assemblage-, constructie- en organisatiefouten, het ontbreken van beloofde eigenschappen, onderdelengarantie enz.) aansprakelijk zijn in het kader van een overeenkomst, waaronder ook reparatieorders (bv. fouten bij reparaties bij voorafgaande reparaties) of van andere onderhouds-, garantie- en/of verzekeringscontracten, of waarvoor ze zonder garantie hadden moeten optreden of gewoonlijk optreden (ook bv. coulance).
 3. Schade aan onderdelen die bij onderhouds- en reparatiewerken
  volgens de voorschriften van de fabrikant hadden moeten worden
  vervangen, ook wanneer ze behoren tot de onderdelen die onder garantie
  vallen (zie nr. II);
 4. Schade die door het gebruik van verkeerde of ongeschikte bedrijfsstoffen, olietekort of oververhitting ontstaat;
 5. Wanneer het voertuig (aak slechts tijdelijk) in zijn oorspronkelijke constructie (bv. Chip-Tuning) werd gewijzigd en/of wanneer vreemde onderdelen of accessoires werden ingebouwd, die de fabrikant
 6. Wanneer het voertuig minstens tijdelijk wordt gebruikt voor commerciële transporten of commercieel personenvervoer of werd verhuurd aan verschillende personen;
 7. Schade die door een ongeval (dit is een onmiddellijk langs buiten plotseling en met mechanisch geweld inwerkende gebeurtenis, door opzettelijke of kwaadwillige handelingen, brand of ontploffing, diefstal, gebruik door onbevoegden, diefstal of achterhouding, door onmiddellijk inwerking van storm, hagel, bliksem, aardbeving of overstroming, door (burger-)oorlog, binnenlandse onlusten, staking, lock-out, inbeslagname of andere ingrepen door de overheid of door kernenergie ontstaan of waarvoor derden aansprakelijk zijn als leverancier, werkplaatswerknemer of als gevolg van een reparatieorder;
 8. Schade die ontstaat doordat het voertuig is blootgesteld aan hogere as- of aanhanglasten dan die maximaal door de fabrikant zijn toegelaten;
 9. Schade die optreedt nadat het voertuig werd overgedragen aan een eigenaar van een kmo;
 10. Schade die is ontstaan door lekken;
 11. Schade die is ontstaan door vocht of waterindringing.

IV Plichten

1. Voor een schadegeval

De koper/garantienemer:

 1. Moet wanneer de laatste door de fabrikant voorgeschreven inspectie niet kan worden uitgevoerd binnen 5 werkdagen na overname van het voertuig, een inspectie laten uitvoeren zoals voorgeschreven door de fabrikant.
 2. Moet aan zijn voertuig de door de fabrikant voorgeschreven of aanbevolen onderhouds- en inspectiewerken laten uitvoeren bij een verkoper/garantiegever of een door de fabrikant erkende werkplaats. De koper/garantienemer moet de uitgevoerde werken laten documenteren in de vorm van een originele factuur. Zie ook nr. IV, 2.
 3. Mag geen ingrepen aan of andere beïnvloeding van de kilometerteller uitvoeren, en defecten van of vervangingen aan de kilometerteller onmiddellijk opgeven met vermelding van de respectieve kilometerstand.

2. Plichten na een schadegeval

De koper/garantienemer:

 1. Moet de verkoper/garantiegever of de GGG die belast is met de schadeafwikkeling en hiervoor door hen werd belast, onmiddellijk na vaststelling, maar voor de reparatie ervan, telefonisch, schriftelijk of per telex informeren over de schade die onder de garantie valt;
 2. Moet GGG de volledig ingevulde schadeaangifte bezorgen;
 3. Moet GGG bij een afgesloten tweedehandsgarantie informeren over alle onderhouds- en inspectiewerken die zijn uitgevoerd vanaf het begin van de garantie, na de order. Bij een garantie voor nieuwe wagens moeten alle bewijzen van uitgevoerde onderhouds- en inspectiewerken vanaf de eerste inverkeerstelling worden voorgelegd;
 4. GGG een gedetailleerde offerte voor aanvang van de reparaties bezorgen;
 5. Een gevolmachtigde van de verkoper/garantiegever of GGG op elk ogenblik toestaan om de beschadigde onderdelen te onderzoeken en op vraag alle inlichtingen verstrekken die vereist zijn om de schade vast te stellen;
 6. De schade indien mogelijk verminderen en hierbij de instructies van de verkoper/garantiegever of GGG volgen;
 7. Mag de toestand van het voertuig zonder schriftelijke order van de verkoper/garantiegever of GGG niet laten wijzigen tot aan de vrijgave van de reparaties;
 8. Moet de reparaties nadat de schade door de verkoper/garantiegever of GGG werd erkend als een garantiegeval, pas na de schriftelijke vrijgave bij de verkoper/garantiegever of aan een door hen of GGG benoemde werkplaats doorgeven;

3. Moet, om zijn garantierechten niet te verliezen, bovengenoemde plichten en procedures respecteren. Zo niet is de verkoper/garantiegever vrijgesteld van zijn schadevergoedingplicht.

V Kosten

 1. De koper/garantienemer krijgt de loonkosten onder garantie terugbetaald volgens de tarieven van de fabrikant en materiaalkosten onder garantie alleen volgens de niet-bindende richtwaarden van de fa brikant. Uitgaande van de werking van de beschadigde bouwgroepen bij het ontstaan van deschade wordt het aandeel van de verkoper/garantiegever, vertegenwoordigd door GGG, geregeld volgend onderstaande tabel.

  Aantal km / Loonkosten / Materiaalkosten
  tot 50.000 km 100 % 100 %
  tot 60.000 km 100 % 90 %
  tot 70.000 km 100 % 80 %
  tot 80.000 km 100 % 70 %
  tot 90.000 km 100 % 60 %
  meer dan 90.000 km 100 % 50 %

  De maximumgrens van de schade is in elk geval een percentage uit deze materiaalkostentabel van de vervangingswaarde van het voertuig voor het optreden van de schade. Daarnaast is het totale bedrag van deze garantie begrensd tot maximaal 1.500,00 € (garantieovereenkomst = regularisatiebedrag 1) binnen een verzekeringsjaar, behalve indien in deze garantieovereenkomst een verhoging van het regularisatiebedrag tot 3.000,00 € (garantieovereenkomst = regularisatiebedrag 2) overeengekomen.

 2. De garantienemer heeft recht op de reparatie van het onderdeel/aggregaat onder garantie, maar niet op nieuwe onderdelen. Vervanging door een tweedehands onderdeel of aggregaat is mogelijk in opdracht van de verkoper/garantiegever of GGG in toepassing van nr. V, 1.
 3. Worden niet vergoed:
  1. Kosten voor tests, metingen en instellingen;
  2. Sleepkosten, stakosten en transportkosten;
  3. Diagnosekosten;
  4. Kosten voor afdichtwerken.

VI Schaderegeling, verplichte tussenkomst

 1. GGG aanvaardt in opdracht van de verkoper/garantiegever in het garantiegeval de schaderegeling in omvang en prestaties volgens onderhavige voorwaarden. Het moet een op naam van GGG opgestelde ontvangen, met daarin de uitgevoerde werken, de prijs van de onderdelen en de loonkosten, alsook de individuele arbeidstijden en de btw. GGG betaalt alleen wanneer de reparaties zijn uitgevoerd.
 2. Verkeerde gegevens over het voertuig opgeven bij afsluiting van de garantieovereenkomst en/of bij aangifte van een schadegeval hebben het verlies van de garantierechten van de koper/garantienemer.

VII De garantie is niet overdraagbaar bij verkoop van het voertuig.

VIII Verjaring

Alle claims van een garantiegeval verjaren zes maanden na ontvangst van de aangifte

Contactgegevens

van Eijk automotive
Bosscheweg 96
5735 GX Aarle-Rixtel

info@vaneijkautomotive.nl